ORDLISTE

 
Anglonorsk: Anglonorsk er blanding av norsk og amerikansk, det er resultat av kulturell språkkontakt

Arbitrært: Når noen ikke følger faste regler eller beror på et skøn

Assimilering: Stammer fra latinske «assimilare», som betyr «å gjøre lik». Assimilering defineres gjerne som den prosess som gjør at en minoritet gir avkall på sin etniske identitet, og denne blir, kulturelt sett, identiske med medlemmer av vertssamfunnet.

Autoritære medium: betyr av avsenderen viser myndighet til å presentere sin oppfatning som den rette

Berørere: Berøring av seg selv, den andre eller gjenstander. Slike tegn er ofte en uvane som ikke er ment som kommunikativt tegn. For eksempel å fikle med halskjedet eller slipset, glatte håret og fikle med en blyant.

Branding: å bygge opp positive assosiasjoner til en merkevare.

Denotativt:
er den bokstavelige eller leksikalske betydningen av ordet, eller tegnets grunnbetydning

Deskriptiv: betyr å beskrive noe som det er. En deskriptiv fremstilling vil prøve å fremstille noe uten å ta stilling til kvalitet.

Direkte språkkontakt:
oppstår der det forekommer langvarig og direkte kontakt mellom mennesker som snakker ulike språk.

Domenetap:
et språk tar over/ erstatter norsk som bruksspråk. Forskning, høyere utdanning og næringslivet.

Egosentrisk personoppfatning: Egosentrisme er oppfatningen vi i vårt samfunn har av at hver person har helt og fullt ansvar for seg selv. En bryr seg mye om sine egne tanker og behov, og kan også kalles selvopptatt.

Emblemer: Konvensjonelle tegn, dvs. de forutsetter en kulturelt vedtatt betydning som kan oversettes til språk, og de fungerer også uten samtidig tale. Emblemer er oftest bevisst. For eksempel å nikke eller riste på hodet.

Emosjonssymptomer: Tegn som viser sinnstilstanden. De kan forsterke eller motsi en verbal påstand. De kan både være bevisst og ubevisst. For eksempel å smile høflig, veksle blikk og rødming.

Etnisitet: er hvis identiteten er knyttet til det å tilhøre en folkegruppe. En etnisk gruppe er en gruppe som i et samfunn betrakter seg som en egen gruppe i forhold til andre. Etnisk identitet kan komme til utrykk blant annet i språk, klær, skikker og tradisjoner.

Etnosentrisk: Etnosentrisk: er å bruke sitt eget samfunn som målestokk for andre samfunn slik at de fremstår som underlegne.
Flyktning: de som ifølge Utlendingsdirektoratet flyktningregister har flyktningstatus og har fått oppholdstillatelse i Norge.

Forstå: Forstå: å forstå vil si å koble den andres tegn (ord, språk, kroppsspråk, handling) med et tilsvarende tegn fra ens egen erfaring/forståelseshorisont.

Fødeland: Hovedsaklig morens bosted da personen ble født.

Globalisering: Globalisering: er utviklingstrekk som har ført til at større deler av verden trekkes inn i verdsomspennende prosesser på flere områder, som politikk, økonomi, kultur, religion, sosiale forhold, kommunikasjon og informasjon. ”verden blir mindre”.

Habitat: Det er det samme som et område.

Hoved kultur: Selve kulturen. Kulturen som representerer

Hybridkultur: Blandingskultur

Identitet: er en dynamisk prosess mellom individualitet og det å høre til i ulike fellesskap. En definerer seg inn i enkelte fellesskap og vekk fra andre, blant anna gjennom kommunikasjon

Ikke-vestlige land: Asia med Tyrkia, Afrika, Sør og Mellom-Amerika og Øst-Europa

Illustratører: Mennesker som tegner og illustrerer noe.

Individualisme: det samme som seg selv, i den forstand at en knytter identitet til individuelle særtrekk.

Innvandrerbefolkning: betegner det å «dra til og bosette seg i et fremmed land».

Integrering:  Å tilpasse seg en annen kultur, majoritetskulturen.

Interkulturell kommunikasjon: Internasjonale kulturer kommuniserer (møter hverandre).

Intrakulturell kommunikasjon: Kommunikasjon innenfor og internt i en bestemt kultur.

Kommunikasjonsstrategier: Forskjellige måter å kommunisere på.

Kommunikasjonssystem: En ting/gjenstand/måte på å kommunisere på.

Kommunikativ kompetanse: Å ha kompetanse om på å kommunisere på en spesiell måte.

Konnotativt: Når man skal analysere ting som f.eks. en reklame er det vanlig først å analysere på det dennotative plan.

Konstruktivisme: Å være saklig og konkret.

Konformitet – Kan forstås som handlingen å ettersøke likhet eller tilpasse holdninger, oppfatninger og adferd til hva enkeltpersoner oppfatter er normalt

Kontekst – Begrepet for omstendighetene omkring en hendelse eller en tilstand. 

Konvensjon – Vanlig praksis, skikk og bruk Eks: ”Bryte med konvensjonene”

Konvergere – Løpe sammen, nærme seg hverandre, nærme seg en bestemt og endelig grense

Kreolisering – Blandingskultur, hvordan et blandingsspråk utviklet for å kommunisere på tvers av språkgrenser og gradvis blir gjort til et normalspråk

Kultur – En helhet av de åndelige og de materielle som er knyttet til tid, sted og bakgrunn

Kulturell kapital – Goder som består av kunnskaper, forestillinger, kultur og vaner, kan brukes som maktmiddel. ”Overklassens” smak, livsstil og kulturelle ytringsformer er en kulturell kapital.

Kulturell identitet – Verdier, vaner og kunnskap som er preger et samfunn

Kulturell språkkontakt – Et resultat av kulturelle impulser som serveres gjennom litteratur, media, musikk og mote.

Kulturell uttrykksform – En mening vi tillegg noe som representativt for en kultur

Kulturelt etterslep – Alle gjor seg forestillinger om hvordan en nasjon er, men det er ikke alltid at våre forestillinger stemmer overens med virkeligheten.

Kulturfilter – Består av kulturelle, sosiale eller psykologiske aspekt og vil påvirke på innkoding og avkoding av meldinger. Gjelder også verbale ogikke-verbale tegn. Kulturfiltrene gjør forutsetningene for kommunikasjon årligere på to måter: avsender hvordan mottaker vil tolke avsendt melding og mottaker sitt filter gjør det umulig å ta fullt ut omsyn til det som inngikk i innkodningsprosessen hos avsenderen.

Kulturrelativistisk – Å være åpen for å forstå og tolke andre kulturer ut fra deres egne premisser

Kultur som koder i bakhodet – Kultur som koder i bakhodet menes en subjektiv kultur, en kulturell referanseramme hos posisjonerte individer

Lånord – Et resultat av kontakt med ulike språk, finnes to typer: direkte og kulturell språkkontakt

Manglende forståelse – Når mottaker ikke kan koble innkommende tegn til tidligere erfaring Mangler informasjon à kan ikke koble, kobler feil

Massekommunikasjon – Et budskap blir formidlet til flere samtidig ved hjelp av gruppekommunikasjon for eksempel avis, TV, radio

Et uttrykk for at det som før var ulike medium med sine spesielle uttrykksformer, nå kan også inngå som et type tilbud til et annet medium

Metaspråklig distanse – At en er i stand til å se på sin egen språkbruk utenfra, noe som gir mulighet til å bruke språket på forskjellige måter

Misforståelse – gal oppfatning

Multietnolektisk norsk – Multietnolekt er den språkvarianten som oppstår når talere med flere ulike språk- og kulturbakgrunner tilegner seg et nytt språk

Nasjonalisme – Nasjonalisme er en politisk ideologi som sier at hvert folk skal ha selvbestemmelse i sin egen stat.

Nasjonalitet – Nasjonalitet er en tilhørighet til en nasjon eller et folkeslag.

Nasjonsbygging – Nasjoner skal prøve å bygge opp sin egen identitet innen kultur, vitenskap og statsskikk.

Nonverbal kommunikasjon – Nonverbal eller ikke-verbal kommunikasjon er kommunikasjon uten bruk av ord.

Normativ kulturforståelse – En normativ kulturforståelse (norm = regel, målestokk) forutsetter at det finnes en felles målestokk for eksempel for kunstnerisk kvalitet og menneskelig vekst.

Offentligheten – Begrepet offentlighet henger sammen med det tyske ordet for «åpen», offen, og betegner den del av samfunnslivet som er åpent, i prinsippet for enhver, og ikke lukket, det vil si «privat».

Omvendt massekommunikasjon – Massekommunikasjon er kommunikasjon fra en sender til flere mottagere gjennom et medium.

Privat arena – personfokusert samhandling/samtaler mellom likeverdige aktører uten formelle forpliktelser, og med en felles oppfatning av situasjonen

Regulatorer – En regulator har som oppgave å påvirke et system slik at systemet oppnår en ønsket tilstand.

Sekularisering – Sekularisering er betegnelsen på den prosessen hvor religionens rolle blir mindre viktig i et samfunn.

Sosiolingvistikk – Sosiolingvistikk eller språksosiologi er studiet av hvordan forskjellige aspekter av et samfunn har innvirkning på språket

Språkfunksjoner – Vi vil alltid oppnå noe med det vi sier eller skriver: Den som presenterer værmeldingen på tv, vil informere seerne. Den som skal holde en bryllupstale, vil gi uttrykk for følelsene sine, og den som utarbeider en reklamekampanje, har til hensikt å påvirke forbrukerne.

Uansett hva det er vi ønsker å formidle, bruker vi ett og samme verktøy, nemlig språket vårt.

Språklig interferens – Dette at morsmålets språkvaner overføres til det nye språket, kalles ofte interferens (innblanding).

Subkulturer – En subkultur er en kultur som eksisterer innenfor en annen, større kultur, og som kjennetegnes ved en rekke separate stiltrekk, overbevisninger og lignende.

Symbol – Et symbol er et tegn, en gjenstand, en handling eller noe annet som har en dypere mening, det vil si noe som henviser til eller representerer noe annet enn seg selv.

Tegn – Et tegn er en konvensjonell forbindelse mellom et uttrykk og et meningsinnhold. Dette innebærer at noe for å være et tegn må oppfylle kravet om at mennesker har bestemt hvilken mening som skal legges i ulike uttrykk.

Tverrkulturell kommunikasjon – Med tverrkulturell kommunikasjon mener vi kommunikasjon på tvers av kulturene.

Ungdomsspråk – Ungdomsspråk er i grove trekk det språket man snakker når man er ungdom

Ungdomsspråk er ikke et eget språk, men det språket man bruker når man er ungdom. Samme som at man snakker barnespråk når man er barn, og voksenspråk når man er voksen.

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s